Ki-hâi

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ki-hâi sī óa-khò la̍t-thâu ūn-choán, thang thè-ōaⁿ jîn-le̍k kap tōng-bu̍t-le̍k ê khì-kū. Chiàu ha̍k-lí chi̍t kóa kán-tan ê ke-si tō ē-ēng-tit sǹg sī ki-hâi, pí-lūn chhu pang-á (inclined plane), lián-á, lō͘-si téng-téng; chóng-sī thong-sio̍k it-poaⁿ kóng ê ki-hâi sī khah hok-cha̍p ê hē-thóng chhin-chhiūⁿ sî-cheng, o͘-tó͘-bái.

Chham-chiàu