Ko-hiông

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ko-hiông, mā hō Táⁿ-káu, sī Tâi-oân ê siâⁿ-chhī, sio̍k khah-tōa khu-he̍k ê tē-hng hêng-chèng-khu Ko-hiông-chhī koán-lāi. Ko-hiông sī Tâi-oân tē-it tōa hái-káng Ko-hiông-káng ê só͘-chāi-tē.