La-tin-gí

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

La-tin-gíÌn-Au giân-gí chi̍t khoán, 現代 Lô-ban-su chu-gí ê sian-chó͘.

La-tin-gí 原底 sī khiā tī Te-bé-lé Khe (Tevere) 下港 ê lâng kóng ê ōe. 經過 Lô-má-kok ê chèng-tī sè-le̍k thòaⁿ khì tī kui-ê I-tá-li-a 了後 koh liû-thong tī Au-chiu ê 西部 kiam 南部, koh ū Tē-tiong-hái 中段 kap 西段 地方 ê Hui-chiu hái-kîⁿ.

直到 óa kīn-tāi, La-tin-gí iû-oân sī 西洋 ha̍k-su̍t kap bûn-ha̍k ê giân-gí.

Chham-chiàu