Má-lâi-se-a

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī Má-lâi-se-a ê thó͘-tē.

Má-lâi-se-a, mā ū kóng Ma-lái-sì-ah, sī Tang-lâm A-chiu ê kok-ka, in chi̍t pō͘-hūn tī Má-lâi poàn-tó téng-bīn, koh chi̍t pêng tī Borneo(Bó-nioh) tó pak-pêng, tó ê lâm-pêng sī Ìn-nî ê léng-thó͘.