Mo͘-hui

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Mo͘-hui, mā ū tàu mô͘-hui, sī chi̍t khoán bâ-io̍h chí-thiàⁿ-che, tī i-liâu tang-tiong óa-khò iâm-lūi hêng-sek lī-ēng. Mo͘-hui tāi-seng sī Tek-kok hòa-ha̍k-ka F.W.A. Sertürner iok-lio̍k 1804 nî hit-chūn tùi a-phiàn lāi-bīn pûn-lî -chhut-lâi. Mo͘-hui tī kiám-khin sin-thé thòng-khó͘ hong-bīn, sī thian-jiân-bu̍t lāi-bīn te̍k-pia̍t ū-hāu ê chi̍t khoán.

Chham-chiàu