Nn̄g-pe̍h-chit

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Nn̄g-pe̍h-chit, ia̍h sī kóng tàn-pe̍h-chit, sī chi̍t khoán ho̍k-cha̍p ê bu̍t-chit, só͘-ū ê oa̍h-mi̍h sin-khu téng lóng ū, koan-sia̍p tio̍h iàu-kín sèⁿ-miā ê hòa-ha̍k kòe-têng.

Nn̄g-pe̍h-chit sī chē-chē a-mí-no͘h sng kat chò-hóe ê tn̂g-liān-á chih chò chi̍t chhok ê tōa hun-chú. Thian-jiân thang saⁿ-kat chò nn̄g-pe̍h-chit ê a-mí-no͘h sng ū 20 kúi chióng. Si̍t-bu̍t ū lêng-le̍k ka-tī khip-siu goân-liāu ha̍p-sêng chhut choân-pō͘ ê a-mí-no͘h sng, nā tōng-bu̍t bô-hoat-tō͘, su-iàu tùi sin-gōa ê lâi-goân tit-tio̍h iú-ki êng-ióng.

Chham-chiàu