Pōng-khang

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Pōng-khang sī nǹg kòe tē-hā ê thong-tō, it-poaⁿ sī kóng jîn-chō ê kiàn-siat, chóng mā ū chi̍t kóa thian-jiân--ê thang lī-ēng. Pōng-khang ê lō͘-iōng ū khó-lêng sī khòng-bu̍t chhái-khut, kau-thong sòaⁿ-lō͘, chúi-tō téng-téng.

Chham-chiàu