Pho-lân

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī Pho-lân ê thó͘-tē.

Pho-lânTiong Au-chiu ê kok-ka, tiàm tī Tiong Au beh ji̍p Au-A pêⁿ-po͘ ê só͘-chāi, kiaⁿ-siâⁿ sī Warszawa(Bah-siá-bah). Pho-lân sì-ûi sio-óa ê kok ū 7-ê, hâm Tek-kok, Czechia(Chhe-khi-a), Slovakia(Su-ló-ba-ki-a), Ukraine(Uk-lá-i-ná), Pe̍h-lō͘-se, Lithuania(Li-siú-a-ni-a), kap Lō͘-se-a ê poe-tē Kaliningrad(Ka-lí-nin-gu-lá).