Difference between revisions of "Tân Bêng-jîn"

Jump to navigation Jump to search
10 bytes removed ,  2021 nî 2 goe̍h 25 ji̍t, 13:18
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 2: Line 2:


== Lâi-le̍k ==
== Lâi-le̍k ==
Tan Bêng-jîn sī Chiong-hòa-koān Jī-lîm-po͘ Tek-ûi-á ê lâng, choh-si̍t-lâng jîn-ke chhut-sin. I tùi Tâi-tiong Jī-tiong ê chho͘-tiong-pō͘ chut-gia̍p liáu-āu, pat tha̍k chi̍t ha̍k-kî ê ko-tiong, tō khì Tâi-pak chia̍h thâu-lō͘, kiam tha̍k àm-sî ha̍k-hāu. Tè-bóe i koh ji̍p Tiong-kok Bûn-hòa Tāi-ha tha̍k Tiong-bûn, liáu-āu gián-kiù-só͘ tha̍k tiat-ha̍k, koh ū khì Bí-kok tha̍k hì-chhut.  
Tan Bêng-jîn sī Chiong-hòa-koān Jī-lîm-po͘ Tek-ûi-á ê lâng, chó͘-ke choh-sit-lâng. I tùi Tâi-tiong Jī-tiong ê chho͘-tiong-pō͘ chut-gia̍p liáu-āu, pat tha̍k chi̍t ha̍k-kî ê ko-tiong, tō khì Tâi-pak chia̍h thâu-lō͘, kiam tha̍k àm-sî ha̍k-hāu. Tè-bóe i koh ji̍p Tiong-kok Bûn-hòa Tāi-ha tha̍k Tiong-bûn, liáu-āu gián-kiù-só͘ tha̍k tiat-ha̍k, koh ū khì Bí-kok tha̍k hì-chhut.  


I chēng 1985 nî tō siá Tâi-bûn-si, 1996 nî pān Tâi-bûn cha̍p-chì ''[[Tâi-bûn Bóng-pò]]'', tō sī āu--lâi ê ''[[Tâi-bûn Thong-sìn Bóng-pò]]''. 2000 nî chhut-pán ê ''[[Pha-hng ê Kò͘-sū]]'' sī Tân sian-siⁿ tek-pia̍t chhut-miâ ê tù-chok, tāi-seng sī bûn-jī-pán, 2012 nî chì 2014 nî kan koh chhut ū-siaⁿ-chheh.
I chēng 1985 nî tō siá Tâi-bûn-si, 1996 nî pān Tâi-bûn cha̍p-chì ''[[Tâi-bûn Bóng-pò]]'', tō sī āu--lâi ê ''[[Tâi-bûn Thong-sìn Bóng-pò]]''. 2000 nî chhut-pán ê ''[[Pha-hng ê Kò͘-sū]]'' sī Tân sian-siⁿ tek-pia̍t chhut-miâ ê tù-chok, tāi-seng sī bûn-jī-pán, 2012 nî chì 2014 nî kan koh chhut ū-siaⁿ-chheh.

Navigation menu