Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 1: Line 1: −
<seo metakeywords="Tâi-oân-pit,Tâioânpit,Taioanpit,台灣筆,台員筆,台語Wiki,台語維基,台語百科" metadescription="Tâi-oân-pit, chiàⁿ-káng choân Tâi-gí úi-kih (wiki), sī chi̍t-ê tha̍k Tâi-bûn, siá Tâi-bûn ê só͘-chāi." />
   
<div style="text-align:center;" class="nomobile">
 
<div style="text-align:center;" class="nomobile">
 
<div>
 
<div>
Line 47: Line 46:  
__NOTOC____NOEDITSECTION__
 
__NOTOC____NOEDITSECTION__
 
</div>
 
</div>
 +
 +
{{SEO|keywords=Tâi-oân-pit,Tâioânpit,Taioanpit,台灣筆,台員筆,台語Wiki,台語維基,台語百科|description=Tâi-oân-pit, chiàⁿ-káng choân Tâi-gí úi-kih (wiki), sī chi̍t-ê tha̍k Tâi-bûn, siá Tâi-bûn ê só͘-chāi.}}

Navigation menu