Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

Jump to navigation Jump to search
125 bytes added ,  2021 nî 1 goe̍h 24 ji̍t, 13:22
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 47: Line 47:
</div>
</div>


{{SEO|keywords=Tâi-oân-pit,Tâioânpit,Taioanpit,台灣筆,台員筆,台語Wiki,台語維基,台語百科|description=Tâi-oân-pit, chiàⁿ-káng choân Tâi-gí úi-kih (wiki), sī chi̍t-ê tha̍k Tâi-bûn, siá Tâi-bûn ê só͘-chāi.}}
{{SEO|keywords=Tâi-oân-pit,Tâioânpit,Taioanpit,台灣筆,台員筆,台語Wiki,台語維基,台語百科|description=Tâi-oân-pit, chiàⁿ-káng choân Tâi-gí úi-kih (wiki), sī chi̍t-ê tha̍k Tâi-bûn, siá Tâi-bûn, hoat-tián Tâi-bûn ê só͘-chāi, koh sī chèng-lâng lī-iōng Tâi-bûn lâi thoân ha̍k-būn, o̍h sè-kan tāi-chì ê pêng-tâi.}}

Navigation menu