Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:     
== Sèng-chit ==
 
== Sèng-chit ==
Ji̍t-thâu ê poàn-kéng, kì hû-hō R<sub>☉</sub>, sī Tē-kiû ê 109 pōe, koh lî Tē-kiû 215 R<sub>☉</sub> hn̄g, só͘-í tùi Tē khòaⁿ kìⁿ, Ji̍t ta chiàm thiⁿ 1/2° khoah. Ji̍t-thâu piáu-bīn bô kò͘-thé mā bô e̍k-thé; tōa-pō͘-hūn sī khì-thài [[goân-chú]], koh ū chiàm chió-hūn ê [[hun-chú]].
+
Ji̍t-thâu ê poàn-kéng, kì hû-hō R<sub>☉</sub>, sī Tē-kiû ê 109 pōe, koh lî Tē-kiû 215 R<sub>☉</sub> hn̄g, só͘-tùi Tē khòaⁿ khì, Ji̍t ta chiàm thiⁿ 1/2° khoah. Ji̍t-thâu piáu-bīn bô kò͘-thé mā bô e̍k-thé; tōa-pō͘-hūn sī khì-thài [[goân-chú]], koh ū chiàm chió-hūn ê [[hun-chú]].
    
Chiàu kho-ha̍k ê hun-lūi, ji̍t-thâu sio̍k G2V sek-lia̍t-hêng (''spectral type''). G2 sī tāi-piáu n̂g-sek ê G un-tō͘ kai-kip chheⁿ, V tō sī [[chú hē-lia̍t]] (''main sequence'') chheⁿ ê ì-sù, sī kâng [[un-tō͘]] ka-kip tang-tiong ê phó͘-thong khoán.
 
Chiàu kho-ha̍k ê hun-lūi, ji̍t-thâu sio̍k G2V sek-lia̍t-hêng (''spectral type''). G2 sī tāi-piáu n̂g-sek ê G un-tō͘ kai-kip chheⁿ, V tō sī [[chú hē-lia̍t]] (''main sequence'') chheⁿ ê ì-sù, sī kâng [[un-tō͘]] ka-kip tang-tiong ê phó͘-thong khoán.

Navigation menu