Tâi-oân-pit:Gí-lūi

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Pún wiki tī kài-bīn kap koán-lī koan-liân ê su̍t-gí tang-tiong hâm chin chē ì-sù te̍k-sû ê iōng-gí, ū-ê sī pún-pún Tâi-gí to̍h ū--ê, iā ū-ê sī sin hoat-bêng--ê.

Gí-lūi

  • Phè-jih, tùi-tâng Eng-gí ê page.
  • Biú, tùi-tâng Eng-gí ê view.
  • Phu-lí-biú, tùi-tâng Eng-gí ê preview.
  • Sò͘-suh, tùi-tâng Eng-gí ê source.