Tâi-oân-tó

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tâi-oân-tó, phó͘-thong hō Tâi-oân, ia̍h sī kóng Bí-lē-tó, sī Tâi-oân chit kok ê tē-it tōa tó, chiàm tang-tiong tōa-pō͘-hūn thó͘-tē, koh sī jîn-kháu khiā-khí siōng chē ê só͘-chāi. Tâi-oân-tó tī Phêⁿ-ô͘ ê tang-pêng, Liû-khiû ê sai-lâm-pêng, Lū-sòng ê pak-pêng.