Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò (台灣教會公報) sī Tâi-oân siōng chá ê tēng-kî chhut-pán-bu̍t, 1885 nî 7 goe̍h thâu hō hoat-hêng, hit tang-chūn sī hō chò Tâi-oân-hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò.

Hō-miâ le̍k-sú

  • Tâi-oân-hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò (1885 nî 7 goe̍h – 1891 nî 12 goe̍h)
  • Tâi-lâm-hú Kàu-hoē-pò (1892 nî 1 goe̍h – 1892 nî 12 goe̍h)
  • Tâi-lâm-hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò (1893 nî 1 goe̍h – 1905 nî 12 goe̍h)
  • Tâi-lâm Kàu-hoē-pò (1906 nî – 1913 nî 6 goe̍h)
  • Tâi-oân Kàu-hoē-pò (1913 nî 7 goe̍h – 1932 nî 4 goe̍h)
  • Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò (1932 nî 5 goe̍h – 1942 nî)