Tāi-se-iûⁿ

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tāi-se-iûⁿTē-kiû téng ê kiâm-chúi-iûⁿ, chiàm Tē ê piáu-bīn gō͘-hun-it, sai-pêng sī Lâm, Pak A-bí-lī-ka, tang-pêng óa pak sī Au-lô-pa, óa lâm sī A-hui-lī-ka.

Chham-chiàu