Template:Goân-sò͘

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search


Lī-iōng

{{Goân-sò͘
|hoan  = <!--goân-chú hoan-hō / atomic number -->
|tiān  = <!--tiān-chú iūⁿ-sek / electron configuration-->
|hû    = <!--hû-hō / symbol -->
|tāng = <!-- goân-chú tāng / atomic weight -->
|kim  = <!-- kim-sio̍k sèng-chit / metal-nonmetal -->
}}

47 4d105s1
Ag
107.868
{{Goân-sò͘
|hoan = 47
|tiān = 4d<sup>10</sup>5s<sup>1</sup>
|hû   = Ag
|tāng = 107.868
|kim  = kim-sio̍k
}}