Template:Thâu-ia̍h/Kì-sū/1

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
  • Eng-gíEng-lân chāi-tē ê giân-gí, tī Bí-kok, Liân-ha̍p Ông-kok, Ka-ná-tah, Ò-tāi-lī-a, Ài-jí-lân, Niú-se-lân, kiam Ka-lí-buh Hái kap Thài-pêng-iûⁿ ê chi̍t kóa hái-sū kok-ka lóng sī chú-iàu giân-gí.
  • Hui-li̍p-pin sī chi̍t-ê Tang-lâm A-chiu ê kok-ka, só͘-chāi tī Thài-pêng-iûⁿ sai-pêng, óa tī Tâi-oân lâm-pêng, pún-sin sī chi̍t kûn tó-sū, ū chhiau-kòe 7000 tè tó.
  • Ìn-tō͘Lâm A-chiu ê kok-ka, si li̍p-hiàn kiōng-hô-kok, kok-lāi ê cho̍k-kûn kap giân-gí kok-iūⁿ, chóng jîn-kháu ū chhiau-kòe 13.8 ek, pâi sè-kài tē-jī.
  • Ji̍t-thâu sī chi̍t lia̍p tōa-hêng hoat-kng ê thian-thé. Ji̍t-thâu ê tāng-le̍k-tiûⁿ ín-chhōa he̍k-chheⁿ kiam kî-tha thài-iông-hē thian-thé ê kiâⁿ-sóa. Tē-kiû téng ê sè-miā tōa-pō͘-hūn tio̍h óa-khò ji̍t-thâu ê kng kap jia̍t tit oa̍h-miā.
  • Pek-kho-choân-su sī chi̍t chi̍t thò chu-liāu, hâm chē phiⁿ bûn-chiuⁿ chiàu jī-bó ia̍h kî-tha sūn-sī pâi-lia̍t, kài-siāu choân-pō͘ ia̍h it-tēng hun-iá ê tì-sek.
  • Sng-sò͘ sī bô-sek-tī, bô-chhàu-bī, bô-khì-bī ê khì-thé, tī oa̍h-mi̍h tang-tiong kài hong-hù. Tōng-bu̍t suh ji̍p sng-sò͘, choán chò jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘; nā si̍t-bu̍t, sī lī-ēng jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘ chò in sin-thé thòaⁿ-sò͘ ê châi-liāu.
  • Thài-iông-hē sī hâm ji̍t-thâu kiam só͘-ū se̍h i leh tńg ê mi̍h, tang-tiong ū he̍k-chheⁿ, ōe-chheⁿ, sió-he̍k-chheⁿ, tn̂g-bóe-chheⁿ, kap liû-chheⁿ-lūi téng khoán.