Thài-kok

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Chheⁿ-sek sī Thài-kok ê thô͘-tè.

Thài-kokTang-lâm A-sè-a tāi-lio̍k-pêng tiong-ng ê kok-ka. Thài-kok ê pak-pêng khah chē soaⁿ-nâ, tiong-pō͘ sī pêⁿ-po͘ chhân-iá, tang-pak-pō͘ ū phiâⁿ-téng, lâm-pêng koh sī Má-lâi poàn-tó ê pak-tōaⁿ.

Lek-sú

Kó͘-chá

Thài lâng sī koh khah khoah-khǹg--ê, kóng Tài-ōe ê chèng lâng ê hun-ki. Hia Tài lâng tùi Ìn-tō͘ tang-pak-kak kàu Oa̍t-lâm pak-pêng, koh ū Chi-ná lâm-pêng kiam Má-lâi poàn-tó tiong-ng lóng ū. Chá-sî in tō chèng-choh tiū-á, chhī chúi-gû chò khang-khòe kiam pān lé-sek, koh ū chhī ti-á kap ke-á chò chia̍h-si̍t.

Tài lâng tī Tang-lâm A ê tāi-lio̍k tú tiō kóng Mon-Khmer(Mǹg Kho-mé) giân-gí ê lâng. Hit-ê só͘-chāi tī Chú-āu thâu chi̍t chheng tang tng sī Ìn-tō͘-kàu kiam Hu̍t-kàu tōa éng-hióng ê tē-hng. Sìn Hu̍t ê Mon(Mǹg) lâng tī 6 chì 9 sè-kí hit chūn, tī kin-á-ji̍t Bián-tiān kiam Thài-kok chia só͘-chāi khí chē-chē sió ông-kok, ha̍k-chiá kā hit-sî hō chò Dvaravati(Lo-ba-lá-bat) sî-tāi.

Chham-chiàu