Thâu-ia̍h

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Chit-má lóng-chóng ū 232 phiⁿ kì-sū

KÌ-SŪ

  • Ji̍t-thâu sī tōa-hêng hoat-kng ê thian-thé, tāng-le̍k-tiûⁿ ín-chhōa thài-iông-hē ê he̍k-chheⁿ kiam kî-tha thian-thé kiâⁿ-sóa. Tē-kiû téng ê oa̍h-mi̍h tōa-pō͘-hūn tio̍h óa-khò ji̍t-thâu tit sè-miā.
  • Bi-tá-bín Dpûi-chit ē-iûⁿ ê bi-tá-bín chi̍t khoán, sī chi̍t kóa chia̍h-si̍t ê thian-jiân sêng-hun. Lâng ê phoe-hu pha̍k ji̍t-thâu mā ē-ēng-tit chè-chō.
  • Sng-sò͘ sī hui-kim-sio̍k goân-sò͘, bô-sek-tī, bô-khì-bī, bô-chu-bī ê khì-thé, tī oa̍h-mi̍h tang-tiong kài liōng-siōng. Tōng-bu̍t suh ji̍p sng-sò͘, choán chò CO2.
  • Nn̄g-pe̍h-chit sī chi̍t khoán ho̍k-cha̍p ê bu̍t-chit, só͘-ū ê oa̍h-mi̍h sin-khu téng lóng ū, koan-sia̍p tio̍h iàu-kín sèⁿ-miā ê hòa-ha̍k kòe-têng.
  • La̍t-thâu chiàu bu̍t-lí ê ha̍k-būn sī chò kang ê lêng-le̍k, ū bī-hoat, tōng-chok, sio-jia̍t, tiān-khì, he̍k-chú téng-téng bô kâng ê hêng-sek.
  • Kin-bah sī tōng-bu̍t sin-khu téng ū kiu-sèng ê cho͘-chit, chú-iàu ê lō͘-iōng sī hō͘ sin-khu thang sóa-tāng, oân-sêng tōng-bu̍t ê ji̍t-siông oa̍h-tāng.

TÔ͘ IÁⁿ

Moon LRO.jpg

Goe̍h-niû, sī Tē-kiû ûi-it ê thian-jiân ōe-chheⁿ. Nā tùi Tē-kiû khòaⁿ khì, Goe̍h-niû éng-éng lóng sī kâng chi̍t pêng, che sī in-ūi Goe̍h-niû chū-choán kap i kho͘ Tē-kiû tńg-se̍h ê so̍k-tō͘ sio-siâng.