Tiān-náu

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tiān-náu, Eng-gí kóng computer(kom-piú-tèr), tō sī kè-sǹg-ki ê ì-sù, sī ē-ēng-tit chhù-lí, siu-khǹg, kiam tián-sī chu-sìn ê siat-pī. Phó͘-thong teh kóng ê tiān-náu sī chi̍t khoán tiān-chú-sek ê ki-hâi.

Chham-chiàu