Un-tō͘

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Un-tō͘ sī sio-léng ê chhek-liōng, chiàu jia̍t tùi sio-mi̍h hiòng léng-mi̍h lâu sóa ê sèng-chit, lī-ēng it-tēng ê chhùn-chhioh thang kì tō͘-sò͘. Kin-á-ji̍t khah ū liû-thong ê un-tō͘ chhioh hun saⁿ khoán. Fahrenheit(Hoah-len-haih) (°F) sek tī Bí-kok kiam chi̍t kóa Eng-gí kok-ka khah liû-hêng; kî-tha ê kok-ka ēng Celsius(Só-siu-suh) (°C) khah chē. Koh chi̍t khoán Kelvin(Ke-oh-bìn) (K), sī siat i-ê 0 K tō͘-sò͘ tùi-tâng Celsius ê −273.15°, khah chia̍p sī kho-ha̍k gián-kiù tang-tiong teh ēng.

Chham-chiàu