User:Ianpit/sandbox

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
47 4d105s1
Ag
107.868

Gîn sī A-sa A-ka, Mi-na ho-sak e-té mā bú so͘ nó͘ le-ní-hi-teh. Hit-tián há-nah tó͘-so͘ ma-lú-sak-to̍h. Mā sī bô khah chóa.

Chham-siông