Bá-tah, chi̍t khoán chia̍h-mi̍h, it-poaⁿ sī gû-leng chè-phín. Bá-tah hâm pûi-chit kiam chúi-hun, tiāⁿ-tiāⁿ koh ū iâm-hun, phó͘-thong sī n̂g-sek óa pe̍h-sek ê kò͘-thé, nńg-chit thang kán-tan lâi thiah sòaⁿ. Bá-tah ē-ēng-tit chò chò chú-chia̍h ê iû-chit, ā-sī ti̍t-chiap kauh mi̍h chò-hóe chia̍h.

Koan-liân

Chham-chiàu