Tâi-oân-pit:Kài-siāu

From Tâi-oân-pit

Tâi-oân-pit sī chi̍t-ê Tâi-gí wiki, kap Wikipedia[注 1] sio-siâng ēng MediaWiki[注 2] nńg-thé khí--ê, m̄-koh sī to̍k-li̍p ê kè-ōe, m̄-sī Wikimedia[注 3] teh koán-lí.

Tâi-oân-pit ê lī-ek

 • Tâi-oân-pit sī oân-choân ê Tâi-gí pek-kho-choân-su, bô khó-lū óa-kīn Tâi-gí ê pa̍t khoán chhin-chiâⁿ-ōe. Bô chhiūⁿ Wikipedia siū tio̍h ISO-639-3 hō-bé ê chè-hān tō siu pí-lūn Ē-mn̂g-ōe, Lâm-iûⁿ Hok-kiàn-ōe tt ê mi̍h;
 • Tâi-oân-pit sī chām ê iōng-chiá ka-tī 利用 雲頂 ho̍k-bū ūn-choán, chām ê koán-lí bô 外人 chhap-chhiú; thang hong-piān kái khoán siu-lí. Nā tī Wikipedia, it-poaⁿ ēng-chiá siū 技術, siā-lí kap giân-gí tt chó͘-gāi, bô tek-khak ū hoat-tō͘ 影響 téng chân hē-thóng ê koán-lí kap siu-kái.

格式

Hiān-chú-sî 內容 kiam 介面 lóng kiâⁿ "Lô-Hàn" sek, tō sī Lô-má-jī Hàn-jī 相濫, m̄-koh 整體 chiàu Lô-má-jī ê keh-sek. Nā 頁 ê 標題 sī Lô-má-jī 優先.

Lô-má-jī sī chiàu chit-má liû-thong ê Pe̍h-ōe-jī. Nā Hàn-jī sī tòe 台字田 chéng-lí ê 台文漢字慣例.

Gōa-lâi-jī, iû-kî nā pian chiá ka-tī hoat-bêng ê, ū khó-lêng kiâⁿ bô tiám siaⁿ-tiâu ê hêng-sek.

Kì-lio̍k

 • Lī-ēng MediaWiki khí-siat. Tāi-seng sī ēng 1.33.0 pán;
 • 2019 nî 8 goe̍h chhe 1 khai-ki, tàu tī AWS (Amazon Web Services) téng-bīn.
 • Chēng 2020 nî 11 goe̍h poaⁿ kòe DigitalOcean, AWS ê pō͘-hūn chhun S3 (雲頂收藏服務) kè-sio̍k lī-ēng.

2021 nî

 • 2021 nî 1 goe̍h 11 khí oân-choân tī DigitalOcean ūn-choán
 • 1 goe̍h 30 ōaⁿ-sin chì MediaWiki 1.35.1 pán.
 • 2 goe̍h chhe 5 tē 100 phiⁿ kì-sū ‎Isaac Newton.

2022 nî

 • 7 goe̍h chhe 3 ōaⁿ-sin chì Mediawiki 1.38.1 pán.
 • 12 goe̍h 20 tē 200 phiⁿ kì-sū bá-tah.

計畫

Āu-pái khó-lêng 設 nn̄g-ê 介面:

 1. Lô-má-jī chhōa-thâu (Lô-má-jī ê 格式, pí-lūn 半角 ê phiau-tiám.)
 2. Hàn-jī chhōa-thâu (漢字个格式、比論全角个標點。)

Buh-láu-sa būn-tê

Lí ê buh-láu-sà (browser) nā chhut Lô-má-jī ū būn-tê, pí-lūn khiàm tē-8-tiāu phiat-im-hō, chhiáⁿ tàu ū siat-kè chia-ê kì-hō ê jī-kut (font), chiàu pún chām ê siat-tēng, 頁 ê phiau-tê kiâⁿ serif-sek, ū chí-tēng pâi tē-it ê hāu-soán Linux Libertine.

Chù-kha

 1. Chi̍t thò 開放 hō͘ 公眾 編輯 ê 線頂百科全書, ū chē khoán giân-gí pán.
 2. 專門 設計 beh 運轉 Wikipedia kiam kâng-lūi 網站 ê nńg-thé.
 3. 主持管理 Wikipedia kiam in 姉妹 計畫 ê 組織.

Bāng-liān