Bitcoin(Bit-kho͘-ìn) sī sī le-jí-tá-luh thong-hòe chi̍t khoán, tāi-seng sī 2009 nî 身份 put-bêng ê 開發者 "Satoshi Nakamoto" 發表, liáu-āu sī 開放 goân-pún (open source) ê hêng-sek hō͘ chèng-lâng 繼續 kái sin.

Bitcoin ê ki-chhó͘ sī blockchain, 分散式 ê le-jí-tá-luh kì-lio̍k. Chia ê kì-lio̍k sī 放送 tī bāng-lō͘ siū lâng kiám-giām, chiàu-kóng sī bô thang 假影.

Koan-liân

Chham-chiàu