Sūi-tiánAu-chiu ê kok-ka, 屬 Pak Au-chiu chi̍t 部份, só͘-chāi tī leh Su-khan-li-na-bi-a Poàn-tó, 占 poàn-tó ê khah 大 pō͘-hūn, sai-pêng sī Nô͘-ui.

Chham-chiàu