I-lán sī A-sè-a sai-lâm-pō͘ ê soaⁿ-tē kok. Chit kok siú-to͘ tī Tehrān(Teh-heh-lán).

Thó͘-tē

Tī I-lán ê sì-chiu-ûi, óa pak ū A-chó-bai-jiáng, Armenia(A-mé-ni-a), Turkmenistan(Tho͘-khuh-mé-ni-su-tán), kap Ca-su-pi Hái; tang-pêng ū Pa-ki-su-tán kap A-hú-ga-ni-su-tán; lâm pêng ū Pho-su Oan kiam O-man Oan; sai-pêng sī Tho͘-lú-kó͘ kap I-lak-khuh.

Chham-chiàu