Pak A-bí-lī-ka

Pak A-bí-lī-ka, 普通 kóng Pak Bí-chiu, iā sī Pak Bí, sī 世界 tāi-chiu chi it, 面積 pâi tē-saⁿ khoah. Pún chiu kap Lâm BíPa-ná-má Tē-kiap 相接.

Chham-chiàu