Tāi-chiu

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tāi-chiu ia̍h sī tāi-lio̍k, 照講 sī chi̍t 塊 liân-sòa ê lio̍k-tē, chóng-sī sè-kan pun tāi-chiu sī chiàu le̍k-sú ê 傳統 hun chò A-sè-a (A-chiu), A-hui-lī-ka (Hui-chiu), Pak A-bí-lī-ka (Pak Bí-chiu), Lâm A-bí-lī-ka (Lâm Bí-chiu), An-thá-ti-ka (Antarctica, Lâm-ke̍k-chiu), Au-lô-pa (Au-chiu), kap Ò-tōa-lī-a (Ò-chiu). Oân-á ū chi̍t kóa bô kâng ê pun 法, chhin-chhiūⁿ Au-chiu kap A-chiu thang 合 chò Au-a-sè-a.

Koan-liân

Chham-chiàu