Khòaⁿ Tâi-oân-pit:Kài-siāu ê 原本

Jump to navigation Jump to search

Lí bô tit tio̍h ún-chún lâi phian-chhip pún phè-jih, in-ūi ē-té chia lí-iû:

Lí chhéng-kiû ê tōng-chok sī hān-chè hō͘ sio̍k tī chit-ê gu-lù-puh ê ēng-chiá: Users.


Lí ē-tàng khòaⁿ kiam khó͘-pih chit tiuⁿ phè-jih ê 原本.

Tńg-khì Tâi-oân-pit:Kài-siāu.