Chiah-kú ê piàn-keng

Jump to navigation Jump to search

Tī chit-ê phè-jih tui-jip pún wiki siāng kīn-sî ê piàn-keng.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 23:42, 2020 nî 11 goe̍h 29 ji̍t
   
Siok-siá lia̍t-toaⁿ:
N
Chit-ê phian-chhip chhòng-chō sin phè-jih (also see list of new pages)
m
Che sī sè-hāng phian-chhip
b
Chit-ê phian-chhip sī bot chhòng--ê
(±123)
The page size changed by this number of bytes

2020 nî 11 goe̍h 28 ji̍t

     17:31  Tâi-oân-pit:Khòaⁿ niù-suh diffhist +446 A-lú-mih talk contribs →‎Sè-sū bûn-khò͘
     17:31  Template:Khòaⁿ niù-suh diffhist -232 A-lú-mih talk contribs
     14:32  Í-sek-lia̍t diffhist +304 A-lú-mih talk contribs