Khòaⁿ Thâu-ia̍h ê pún-goân

Jump to navigation Jump to search

Lí bô tit tio̍h ún-chún lâi phian-chhip pún phè-jih, in-ūi ē-té chia lí-iû:

  • Lí chhéng-kiû ê tōng-chok sī hān-chè hō͘ sio̍k tī chit-ê gu-lù-puh ê ēng-chiá: Users.
  • This page has been protected to prevent editing or other actions.

Lí ē-tàng khòaⁿ kiam khó͘-pih chit tiuⁿ phè-jih ê pún-goân.

Tńg-khì Thâu-ia̍h.