Bi-tá-mín

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Bi-tá-mín sī chē khoán iú-ki-bu̍t, iàu-kín tōng-bu̍t kiān-khong kiam tōa-hàn. Bi-tá-mín it-poaⁿ sī ēng jī-bó hō-miâ, chhin-chhiūⁿ bi-tá-mín A, bi-tá-mín D téng-téng, chóng-sī in ūn-á ū lēng-gōa ê hòa-ha̍k hō-miâ.

Thoân-thóng kā bi-tá-mín pun nn̄g tōa chióng, tō sī chúi ē-iûⁿ-tit (water-soluble) kap pûi ē-iûⁿ-tit (fat-soluble) che nn̄g lūi.

Chham-chiàu