Bi-tá-bín

From Tâi-oân-pit
(Tùi Bi-tá-mín choán--lâi)
Jump to navigation Jump to search

Bi-tá-bín sī kúi-nā khoán iú-ki-bu̍t, ū iàu-kín tōng-bu̍t kiān-khong kiam tióng-sêng. Bi-tá-bín it-poaⁿ hō jī-bó miâ, chhin-chhiūⁿ bi-tá-bín A, bi-tá-bín D téng-téng, chóng-sī ūn-á ū lēng-gōa ê hòa-ha̍k miâ-hō thang ēng.

Thoân-thóng kā bi-tá-bín pun nn̄g ê tōa hun-lūi, tō sī chúi ē-iûⁿ-tit (water-soluble) kap pûi ē-iûⁿ-tit (fat-soluble) che nn̄g chióng.

Chham-chiàu