Category:Ki-hâi

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ē-pō͘-lūi

Pún pō͘-lūi ta ū ē-té ê ē-pō͘-lūi.

Sio̍k pō͘-lūi "Ki-hâi" ê phè-jih

Pún pō͘-lūi kan-ta hâm ē-kha ê phè-jih.