Ka-lí (liāu-lí)

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ka-lí sī chi̍t khoán hâm chē chióng chhài-se kiam phang-liāu ê chia̍h-si̍t. Ka-lí sī Ìn-tō͘ liāu-lí ê te̍k-sek, āu--lâi mā thoân kah sè-kài, 出 各樣 ê piàn-khoán.

Chham-chiàu

  • "加里". Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián