Bi-tá-bín A

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 1 goe̍h 24 ji̍t, 16:11 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih kiau "'''Bi-tá-mín A''' sī chi̍t cho͘ pûi-chit ē-iûⁿ (''fat-soluble'') ê bi-tá-mín, tang-tiong thang hun chhut chē chióng le-tín-lūi (''retinoids''...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bi-tá-mín A sī chi̍t cho͘ pûi-chit ē-iûⁿ (fat-soluble) ê bi-tá-mín, tang-tiong thang hun chhut chē chióng le-tín-lūi (retinoids), hâm le-tín-no͘h (retinol), le-tín-nah (retinal), le-tín-nih e-sú-toh (retinyl esters). Bi-tá-mín A koan-sia̍p tio̍h bián-e̍k ki-koan, sī-le̍k, seⁿ-thòaⁿ, kiam sè-pau thong-sìn.

Lâng chia̍h-mi̍h tit--tio̍h ê ê bi-tá-mín A hun nn̄g khoán: chiâⁿ-iūⁿ (preformed) bi-tá-mín A kap goân-bi-tá-mín A nĭn-jín-chit (provitamin A carotenoids). Chia̍h-si̍t tang-tiong ê chiâⁿ-iūⁿ bi-tá-mín A lâi-goân ū koaⁿ, hî-iû, lêng-chè-phín téng-téng. Nā goân-bi-tá-mín lâi-goân ū chheⁿ, kam-á-sek, n̂g hio̍h chhài-se, tho-má-toh chè-phín, kóe-chí téng-téng, nĭn-jín mā tī ki-tiong.

Chham-chiàu