"Bitcoin" ê siu-kái le̍k-sú

Jump to navigation Jump to search

Cheng-chha soán-te̍k: Má-kuh kok siu-kái ê îⁿ-kho͘ lâi pí-kàu, ji̍h enter ia̍h sī ē-té ê liú-á.
Soeh-bêng: (chín) = kap chêng chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, (chêng) = kap āu chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, m = sè-hāng phian-chhip.

2023 nî 1 goe̍h 28 ji̍t

2022 nî 9 goe̍h 4 ji̍t

2022 nî 7 goe̍h 22 ji̍t

2022 nî 7 goe̍h 18 ji̍t

  • chínchêng 00:422022 nî 7 goe̍h 18 ji̍t, 00:42Ianpit khai-káng kòng-hiàn 757 bytes +757 Chhòng-chō phè-jih "{{ruby|'''Bitcoin'''|Bit-kho͘-ìn}} sī sī le-jí-tá-luh thong-pó chi̍t khoán, tāi-seng sī 2009 nî chhàng-miâ jî-chhiáⁿ jîn-sò͘ put-bêng ê 開發者 "Satoshi Nakamoto" 發表. Bitcoin ê ki-chhó͘ sī blockchian, 分散式 ê le-jí-tá-luh kì-lio̍k. Chia ê kì-lio̍k sī 放送 tī bāng-lō͘ siū lâng kiám-giām, 所致 chiàu-kóng sī bô thang 假影 iā sī têng-hok. == Koan-liân == * Kong-khai só-sî àm-bé-ha̍k..."