Category:Ji̍t-thâu

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 8 goe̍h 23 ji̍t, 09:08 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Created page with "Category:Hêng-chheⁿ Category:Thài-iông-hē")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Sio̍k pō͘-lūi "Ji̍t-thâu" ê phè-jih

Pún pō͘-lūi kan-ta hâm ē-kha ê phè-jih.