Hi-lī-nî

From Tâi-oân-pit
Chheⁿ-sek sī Hi-lī-nî ê thó͘-tē.

Hi-lī-nî, mā ū kóng Hi-lia̍p, sī Au-lô-pa ê kok-ka, só͘-chāi tī Balkan(Ba-lú-kán) Poàn-tó ê lâm-pêng bóe.

Tē-lí

Hi-lī-nî ū chhiau-kòe 2000 tè tó, liōng-kî-iok 170 tè ū lâng khiā. Tang-tiong óa Aegean(Ai-jián) Hái tang-pêng ê tó, lī Thó͘-nî-kî hái-kîⁿ ta kúi mai niā-niā.

Chham-chiàu