Kok-ka

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Pang-kok, Eng-gí kóng state(su-tè-toh), sī siā-hōe ê chèng-tī cho͘-chit, he̍k-chiá sī chèng-tī thé-chè, nā khah e̍h ê ì-bī, sī kóng chèng-hú ê ki-koan. Pang-kok sī lâng kiat-siā chi̍t khoán, ū khí-chō tiat-sū kap an-choân ê bo̍k-tek; ēng hoat-lu̍t kap chip-hoat chò chhiú-tōaⁿ; ū koán-ha̍t ê tē-lí pian-kài; koh ū i-ê chú-khoân.

Bí-kok, Ò-chiu, Nigeria, Me-hi-ko, Pa-se, ēng pún khài-liām piáu-sī in ē-té cho͘-sêng liân-pang ia̍h koh khah tōa pang-kok ê chèng-tī tan-ūi.

Koan-liân

  • Na-sióng, khah tiōng jîn-kûn ê ì-sù.
  • Kok-ka, khah tiōng tē-lí siōng chi̍t-ê tē-hng ê ì-sù.

Chham-chiàu