Chhiau-chhōe kiat-kó

Jump to navigation Jump to search
 • ...chiu''', sī [[Sai-poàn-kiû]] nn̄g-ê tāi-chiu [[Lâm A-bí-lī-ka]] kiam [[Pak A-bí-lī-ka]] ê cho͘-ha̍p, in giap tī [[Tāi-se-iûⁿ]] kap [[Thài-pêng-iûⁿ]]
  358 bytes (54 words) - 2021 nî 1 goe̍h 17 ji̍t, 11:02
 • ...n-it, sai-pêng sī [[Lâm A-bí-lī-ka|Lâm]], [[Pak A-bí-lī-ka]], tang-pêng óa pak sī [[Au-lô-pa]], óa lâm sī [[A-hui-lī-ka]].
  378 bytes (62 words) - 2021 nî 10 goe̍h 26 ji̍t, 06:34
 • ...chiu), [[A-hui-lī-ka]] (Hui-chiu), [[Pak A-bí-lī-ka]] (Pak Bí-chiu), [[Lâm A-bí-lī-ka]] (Lâm Bí-chiu), [[An-thá-ti-ka]] (''Antarctica'', Lâm-ke̍k-chiu), [[A
  702 bytes (106 words) - 2021 nî 12 goe̍h 2 ji̍t, 04:09
 • ...lī-a]], tī tang-pêng ū [[A-bí-lī-ka]], tō sī [[Lâm A-bí-lī-ka]] kiam [[Pak A-bí-lī-ka]]. Saⁿ phìⁿ óa tī [[Lâm-ke̍k tāi-lio̍k]] pak-pêng ê hái tang-tiong, Thài-pêng-iûⁿ sǹg siōng tōa, chiàm tē-k
  721 bytes (123 words) - 2021 nî 1 goe̍h 19 ji̍t, 13:18
 • ...ong-ng ê só͘-chāi, koh ū {{Ruby link|Alaska|A-lá-sú-kah}} tī tāi-lio̍k sai-pak, kiam kûn-tó {{Ruby link|Hawaii|Ha-óa-ih}} tī [[Thài-pêng-iûⁿ]] ti
  707 bytes (108 words) - 2021 nî 2 goe̍h 11 ji̍t, 06:33
 • ...hiap, tang-lâm-pêng kap [[O-sè-a-ni-a]] óa-kīn, tang-pak-peng koh óa [[Pak A-bí-lī-ka]].
  501 bytes (82 words) - 2021 nî 1 goe̍h 27 ji̍t, 09:11
 • ...lotor''), sī tòa tī [[Ka-ná-tah]] kap [[Bí-kok]], khì kàu [[Lâm Bí-chiu]] pak-pō͘ mā ū; koh hō͘ lâng chhōa ji̍p [[A-chiu]] kap [[Au-chiu]], hiā
  620 bytes (98 words) - 2021 nî 4 goe̍h 24 ji̍t, 10:47
 • ...ó͘-tē biān-chek sī sè-kài tē-jī tōa. Ka-ná-tah lâm-pêng sī [[Bí-kok]], sai-pak-pêng mā kap Bí-kok ê chiu [[Alaska|{{ruby|Alaska|A-lá-sú-kah}}]] sio- ...g tùi [[A-sè-a]] thòaⁿ khì tī [[Pak A-bí-lī-ka]]. Kin-sè khiā tī Ka-ná-tah Pak-ke̍k tē-hng--ê ū {{ruby link|Inuit|I-nú-it}} lâng. Au-chiu-lâng khì
  2 KB (335 words) - 2021 nî 5 goe̍h 29 ji̍t, 05:02
 • Su-lī-á pak-pêng kap [[Thó͘-nî-kî]] sio-chiap, tang-pêng kiam tang-lâm-pêng sī
  556 bytes (87 words) - 2021 nî 3 goe̍h 21 ji̍t, 11:04
 • ...''' sī tùi [[Tāi-se-iûⁿ]] chhun kah [[A-sè-a]] sai-pêng ê tōa hái, giap tī pak-pêng [[Au-lô-pa]] kap lâm-pêng [[A-hui-lī-ka]] tiong-ng. Tē-tiong-há
  396 bytes (66 words) - 2021 nî 5 goe̍h 29 ji̍t, 03:27
 • ...âm-pêng ê [[Tyrrhenian Hái|{{ruby|Tyrrhenian|Ti-lén-ni-a}} Hái]], kiam sai-pak-pêng ê [[Ligurian Hái|{{ruby|Ligurian|Li-gú-li-a}} Hái]] tiong-ng.
  855 bytes (142 words) - 2021 nî 2 goe̍h 13 ji̍t, 07:23
 • Ka-sak-su-tán ê sai-pak kiam pak-pêng sī [[Lō͘-se-a]], tang-pêng kap [[Chi-ná]] sio-óa, lâm-pêng ū
  613 bytes (86 words) - 2022 nî 1 goe̍h 11 ji̍t, 04:58
 • '''Lō͘-se-a''', mā ū kóng '''Ngô͘-lô-su''', sī tùi [[Tang Au-chiu]] hâⁿ kòe [[Pak A-chiu]] ê kok-ka. Lō͘-se-a sī sè-kài siōng khoah ê kok-ka, sī tē
  464 bytes (72 words) - 2021 nî 2 goe̍h 13 ji̍t, 07:23
 • ...u-lī A-lá-pek''' sī [[Sai A-chiu]] ê ông-kok, chiàm [[A-lá-pek Poàn-tó]] ê pak-pêng kiam tiong-pō͘ ê tōa-hūn thó͘-tē, 夾 tī tang-pêng ê [[Pho
  310 bytes (44 words) - 2021 nî 12 goe̍h 12 ji̍t, 03:14
 • ...g-pêng kài-sòaⁿ sī [[Ural Soaⁿ-tē]], sūn [[Emba Khe]], chham Ka-sú-pih Hái pak hái-kîⁿ sio-chiap, tang-pêng tō sī [[A-sè-a]].
  749 bytes (116 words) - 2021 nî 1 goe̍h 27 ji̍t, 15:45
 • ...sī [[Thài-kok]], sai-pêng sī {{ruby link|Bangladesh|Báng-la-lé-sih}}, sai-pak sī [[Ìn-tō͘]].
  497 bytes (80 words) - 2021 nî 10 goe̍h 29 ji̍t, 14:11
 • ...]] 85 pha ê thó͘-tē, chhun-ê só͘-chāi sī keh-piah-kok [[Phû-tô-gâ]]; 另外 tī pak-pêng koh 參 [[Hoat-kok]] sio-óa, nn̄g-kok ê 隔界 sī [[Phi-lé-nē S
  345 bytes (49 words) - 2021 nî 12 goe̍h 12 ji̍t, 03:20
 • ...phó͘-thong kóng '''Tiong-kok''', sī [[Tang A-chiu]] ê kok-ka, siú-to͘ tī [[Pak-kiaⁿ]].
  511 bytes (62 words) - 2021 nî 10 goe̍h 29 ji̍t, 14:12
 • ...亂 tang-tiong 得 政權. 2001 nî ê [[A-hú-gán Chiàn-cheng]], Bí-kok chi-chhî ê [[Pak-hong Liân-ha̍p]] kā in ián-tó. 2021 nî, A-hú-gán ê tiong-iong chè
  669 bytes (101 words) - 2021 nî 11 goe̍h 6 ji̍t, 02:55
 • ...keng]] ê chhut-pán; 1755 nî [[Samuel Johnson]] ê sû-tián; kiam 17 sè-kí tī Pak Bí-chiu kap Lâm Hu-chiu, koh ū 18 sè-kí tī Ìn-tō͘, Ò-chiu, Niú-s
  1 KB (244 words) - 2021 nî 2 goe̍h 23 ji̍t, 06:51

Khòaⁿ (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)