Difference between revisions of "Tâi-oân-pit:Kài-siāu"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
'''[[Thâu-ia̍h|Tâi-oân-pit]]''' sī chi̍t-ê Tâi-gí wiki, sī oân-choân ê Tâi-gí pek-kho-choân-su, bô chhiūⁿ [[wikipedia:nan:|Holopedia]] khó-lū Tâi-oân í-gōa ê chhin-chiâⁿ-ōe.
 
'''[[Thâu-ia̍h|Tâi-oân-pit]]''' sī chi̍t-ê Tâi-gí wiki, sī oân-choân ê Tâi-gí pek-kho-choân-su, bô chhiūⁿ [[wikipedia:nan:|Holopedia]] khó-lū Tâi-oân í-gōa ê chhin-chiâⁿ-ōe.
  
== Kah Holopedia ê chha-pia̍t ==
+
== Tī Tâi-oân-pit ==
 
 
Tī Tâi-oân-pit:
 
 
* Ka-nā siu Tâi-gí, bô siu kî-tha óa-kīn ê khiuⁿ-kháu ia̍h giân-gí (Pí-lūn Ē-mn̂g-ōe, Lâm-iûⁿ Hok-kiàn-ōe tt);
 
* Ka-nā siu Tâi-gí, bô siu kî-tha óa-kīn ê khiuⁿ-kháu ia̍h giân-gí (Pí-lūn Ē-mn̂g-ōe, Lâm-iûⁿ Hok-kiàn-ōe tt);
 
* Bián tòe Wikipedia ê ki-pún lí-sióng (Pí-lūn "[[wikipedia:Wikipedia:Five_pillars|''Five pillars'']]");
 
* Bián tòe Wikipedia ê ki-pún lí-sióng (Pí-lūn "[[wikipedia:Wikipedia:Five_pillars|''Five pillars'']]");

Revision as of 2021 nî 1 goe̍h 26 ji̍t, 04:21

Tâi-oân-pit sī chi̍t-ê Tâi-gí wiki, sī oân-choân ê Tâi-gí pek-kho-choân-su, bô chhiūⁿ Holopedia khó-lū Tâi-oân í-gōa ê chhin-chiâⁿ-ōe.

Tī Tâi-oân-pit

  • Ka-nā siu Tâi-gí, bô siu kî-tha óa-kīn ê khiuⁿ-kháu ia̍h giân-gí (Pí-lūn Ē-mn̂g-ōe, Lâm-iûⁿ Hok-kiàn-ōe tt);
  • Bián tòe Wikipedia ê ki-pún lí-sióng (Pí-lūn "Five pillars");
  • Kó͘-lē sin chhòng gōa-lâi-gí?
  • Chhì-giām bû-liân-oe̍h siá-hoat?
  • Thang hong-piān chhōe tio̍h ki-su̍t jîn-oân chiàu su-iàu kái bāng-chām.

Ki-su̍t chu-sìn

  • Lī-ēng MediaWiki khí-siat. Tāi-seng sī ēng 1.33.0 pán;
  • 2019 nî 8 goe̍h chhe 1 khai-ki, tàu tī AWS (Amazon Web Services) téng-bīn, ū lī-ēng EC2, S3, kap RDS téng ho̍k-bū.
  • Chêng 2020 nî 11 goe̍h poaⁿ kòe DigitalOcean, AWS ê pō͘-hūn chhun S3 kè-sio̍k lī-ēng.
  • 2021 nî 1 goe̍h 11 khí oân-choân tī DigitalOcean ūn-choán

Liû-lám-khì būn-tê

Lí ê liû-lám-khì nā chhut Lô-má-jī ū būn-tê, pí-lūn khiàm tē-8-tiāu phiat-im-hō, chhiáⁿ tàu ū siat-kè chia-ê hû-hō ê jī-kut (font), chiàu pún chām ê siat-tēng, serif-sek jī-kut pâi tē-it ê soán-te̍k sī Linux Libertine.