Tâi-oân-pit:Kài-siāu

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 2 goe̍h 15 ji̍t, 15:53 by A-lú-mih (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Tâi-oân-pit sī chi̍t-ê sin khui ê Tâi-gí wiki, chún-pī beh kiâⁿ chhiūⁿ Holopedia hêng-sek, m̄-koh siat-kēng bô-kâng kui-chek kap lí-sióng. Te̍k-pia̍t sī beh chò oân-choân ê Tâi-gí pek-kho-choân-su, bô koh chhiūⁿ Holopedia khó-lū Tâi-oân í-gōa ê khiuⁿ-kháu.

Chit-má chit-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām. Khui kháu-chō, iōng-chiá pian-chi̍p ê kong-lêng ài tán chèng-sek ūn-choán chiah lâi khai-hòng.

Kah Holopedia ê chha-pia̍t

Tī Tâi-oân-pit:

  • Ka-nā siu Tâi-gí, bô siu kî-tha óa-kīn ê khiuⁿ-kháu ia̍h giân-gí (Pí-lūn Ē-mn̂g-ōe, Lâm-iûⁿ Hok-kiàn-ōe tt);
  • Bián chiàu Wikipedia ê ki-pún lí-sióng (Pí-lūn "Five pillars");
  • Kó͘-lē sin chhòng gōa-lâi-gí;
  • Chhì-giām bû-liân-oe̍h siá-hoat;
  • Thang hong-piān chhōe tio̍h ki-su̍t jîn-oân chiàu su-iàu kái bāng-chām.

Ki-su̍t chu-sìn

  • Lī-ēng MediaWiki khí-siat. Tāi-seng sī ēng 1.33.0 pán;
  • Seⁿ tī AWS téng-bīn, ū lī-ēng EC2, S3, kap RDS téng ho̍k-bū.

Liû-lám-khì būn-tê

Lí ê liû-lám-khì nā chhut Lô-má-jī ū būn-tê, pí-lūn khiàm tē-8-tiāu phiat-im-hō ("li̍p" tiong-ng téng-bīn hit phiat), chhiáⁿ tàu ū siat-kè chia-ê hû-hō ê jī-kut (font), chiàu pún chām ê siat-tēng, serif-sek jī-kut pâi tē-it ê soán-te̍k sī Linux Libertine.