Tē-lí

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tē-lí, ia̍h sī tē-lí-ha̍k, sī gián-kiù Tē-kiû piáu-bīn khoân-kéng, tē-hng, khong-kan, kiam in kau-sia̍p koan-hē ê ha̍k-būn.

Chham-chiàu