Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
<div style="text-align:center;" class="nomobile">
<div>
<div>
<div class="nomobile">
<div style="font-size:162%;">[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],</div>
<div>[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],</div>
<div style="font-size:95%;">chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
<div>chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>


<div>Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] pit kì-sū</div>
<div style="font-size:85%;">Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] pit kì-sū</div>
</div>
</div>
</div>
</div>