Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 4: Line 4:
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;">
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;">
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[Tâi-oân-pit]],</div>
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[Tâi-oân-pit]],</div>
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">[[chū-iû lōe-iông|chū-]] ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]], [[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|chiòng-jîn lóng ē-tàng phian-chhip]].</div>
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|chiòng-jîn lâi siá]] ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>


<!--        PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE        -->
<!--        PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE        -->