Ìn-tō͘-iûⁿ

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Ìn-tō͘-iûⁿTē-kiû téng ê 鹹水 iûⁿ, 占 sè-kài hái-iûⁿ gō͘-hun-it ê 面積, sǹg tang-tiong siōng sè phìⁿ. Ìn-tō͘-iûⁿ tùi Hui-chiu ê lâm-pêng kak thàng kah Ò-chiu sai-pêng hái-kîⁿ.

Chham-chiàu