Ki-tok

From Tâi-oân-pit

Ki-tok chit jī ê goân-thâu sī Hi-lī-nî-bûn ê Christós(Khuh-li-suh-to-suh), hit jī koh sī tùi Hi-pek-lâi-bûn Māšîaḥ(Ma-si-ah) (tùi-tâng Tâi-bûn ê Bí-sài-a[1]) ê hoan-e̍k. Ki-tok mā sī Ia-so͘ ê chheng-hō. Thong-sio̍k nā kóng tio̍h Ki-tok, tō sī teh kóng Ia-so͘. Nā sìn Ia-so͘ ê lâng tō sī Ki-tok-tô͘.

Chham-chiàu