Kong-si

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Kong-si, mā ū kóng hōe-siā, sī lâng ê cho͘-chit chi̍t khoán, phó͘-thong sī ūi-tio̍h chhòng sū-gia̍p lâi khai-siat, tiāⁿ-tiāⁿ sī siū-tio̍h kok-ka ê hí-khó, chiàu chāi-tē hoat-lu̍t teh ūn-choán.

Chham-chiàu